Artikel 1: Algemeen.

1.1 JippieJippie is een eenmanszaak van M.J.G. van Mierlo, k.v.k. Eindhoven: 17216422 BTW-identificatienummer: NL001894714B53. Postadres: Buizerd 15, 5492PJ Sint-Oedenrode, 0413-477127. E-mail: mailjippie@hotmail.com
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JippieJippie. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en JippieJippie middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met JippieJippie zijn overeengekomen.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van JippieJippie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door JippieJippie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. JippieJippie en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.6 JippieJippie heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de JippieJippie website te wijzigen.
1.7 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. JippieJippie is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.
1.8 Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van JippieJippie zijn vrijblijvend en JippieJippie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn ter allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JippieJippie. JippieJippie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JippieJippie dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en JippieJippie gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en JippieJippie.
2.4 De administratie van JippieJippie geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan JippieJippie verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door JippieJippie verrichte leveringen. JippieJippie erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van JippieJippie, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

 

Artikel 3: Levering, levertijden en verzending.

3.1 De door JippieJippie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levertijden staan bij de producten of in de rechthoeken bovenaan elke categorie.  Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt JippieJippie u als consument hiervan zsm op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met JippieJippie overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.
3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf de bevestiging van de bestelling.
3.3 Artikelen worden over het algemeen verzonden via TNT Post. Wanneer er bij een product staat dat de prijs inclusief verzendkosten is, wordt verzending binnen Nederland bedoeld. Voor verzending naar het buitenland gelden toeslagen, welke u ziet voordat u de order bevestigt. JippieJippie is vrij in het kiezen van een andere verzendservice of courier als JippieJippie dat in een dergelijke situatie wenselijk vindt. JippieJippie is niet verplicht hierover de communiceren met de klant.
3.4 Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door JippieJippie is verzonden, wacht JippieJippie voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken.

 

Artikel 4: Prijzen en betaling.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.
4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie middels door overschrijving op onze bankrekening of eventueel in  contanten bij persoonlijke aflevering of ophalen van het product..
4.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is JippieJippie gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. JippieJippie zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. Wanneer er na 3 maanden niet betaals is zal JippieJippie een incassobureau inschakelen, ook deze kosten worden verhaald op de klant.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
4.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is JippieJippie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van JippieJippie te weigeren.

 

Artikel 5: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

5.1 JippieJippie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van JippieJippie, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan JippieJippie zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door JippieJippie geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 JippieJippie garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door JippieJippie geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid.

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u JippieJippie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden, graag mét foto waaruit de klacht blijkt. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

8.3 Alle bestellingen van JippieJippie zijn maatwerk, elk besteld product wordt speciaal voor jou gedrukt. Het herroepingsrecht is daarom niet van toepassing op onze bestellingen, je kunt je bestelling niet retour sturen. Mocht er iets met de kwaliteit van het product mis zijn gegaan, gelieve dit per e-mail met foto aan ons te melden. Stuur ons dan even een mailtje met een foto, zodat we snel een oplossing kunnen organiseren.

Artikel 9: Bestellingen en communicatie.

9.1 JippieJippie is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en JippieJippie, dan wel tussen JippieJippie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en JippieJippie.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens.

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
10.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van JippieJippie.
10.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door JippieJippie over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van JippieJippie. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 11: Diversen.

11.1 Indien de klant aan JippieJippie schriftelijk opgave doet van een adres, is JippieJippie gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant JippieJippie een nieuw adres heeft doorgegeven.
11.2 Indien door JippieJippie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JippieJippie deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 JippieJippie is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12: Toepasselijke recht en geschillenregeling.

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JippieJippie is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van JippieJippie.

Artikel 13: Klachtenregeling

13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

13.3  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

13.5 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de kaartjes niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan wordt Koning Kaart hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Koning Kaart zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. Bij reeds verzonden kaartjes kan Koning Kaart geen klachten meer in behandeling nemen.

Artikel 14: Privacy

14.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluiten door JippieJippie gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van een bestelling.

Artikel 15: Auteursrecht

15.1 Op alle op de site van JippieJippie afgebeelde ontwerpen rust beeldrecht en auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigen / of verspreid zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vooraf van JippieJippie. Om deze reden is het tevens niet mogelijk kaarten of producten zonder ons logo te bestellen.

Artikel 16: Rechten van intellectuele eigendom

16.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van JippieJippie

16.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door JippieJippie aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij JippieJippie, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

16.3 Indien en voor zover JippieJippie  producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart JippieJippie voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door JippieJippie in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

17.1 OP elke overeenkomst tussen JippieJippie en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook als de klant een woonplaats in het buitenland heeft

17.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.